Más Xixona consigue rebajar todos los impuestos y tasas municipales

By
Updated: octubre 17, 2018

A petició de Més Xixona i com a condicionat dels pressupostos municipals del 2018, el plenari de l’Ajuntament de Xixona ha aprovat incorporar totes les bonificacions que permet la llei a les principals taxes i impostos municipals.

Mario Carbonell, portaveu municipal de Més Xixona, ha explicat: “Més Xixona va aprovar els pressupostos municipals de 2018 amb, entre altres, la condició que s’havien d’incorporar totes les bonificacions i deduccions que permet la llei a les taxes i impostos municipals”. Així, el plenari del 16 d’octubre va aprovar entre altres incorporar les següents bonificacions:

 

A l’Impost d’Activitats Econòmiques

 • 50% a les activitats que comencen, durant cinc anys.
 • Fins a un 50% per augment de l’ocupació indefinida.
 • 30% per utilitzar energies renovables.
 • 10% per traslladar-se a un polígon.
 • 10% per tindre un pla de transport.
 • 50% a les empreses amb pèrdues econòmiques.
 • 25% a les empreses amb menys de 100.000€ de benefici.
 • Fins a 95% per a empreses noves que fomenten l’ocupació.
 • 95% per a circumstàncies socials, culturals, històriques o artístiques.

   Com per exemple serveis d’assistència i serveis socials.

 

A l’impost sobre Vehicles

 • Fins a un 75% per poca contaminació.
 • 75% per a vehicles elèctrics.
 • 50% per a vehicles híbrids.

 

A l’impost sobre Béns Immobles

 • 50% als habitatges de protecció oficial durant quinze anys.
 • 95% a les Cooperatives Agraries.
 • 90% a les famílies nombroses amb un valor cadastral inferior a 100.000€.
 • 50% per instal·lació d’energies renovables a casa.
 • 95% a immobles del patrimoni històric.
 • 95% a immobles destinats a investigació i ensenyança universitària.
 • 95% a habitatges socials.
 • Fins al 95% per foment de l’ocupació.
 • 95% per circumstàncies socials, culturals, històriques o artístiques.

          Com per exemple serveis d’assistència i serveis socials, kàbiles i immobles de entitats sense ànim de lucre.

 

A més, la nova ordenança municipal tal i com preveu la llei contempla el recàrrec del 50% de l’IBI per als habitatges totalment desocupats. Aquest recàrrec començarà a aplicar-se quan el govern central desenvolupe el Reglament que obliga la llei d’hisendes locals de 2004. En el plenari s’ha aprovat una moció conjunta del Partit Socialista i Més Xixona que insta al Govern Central a desenvolupar aquest apartat de la llei que porta des de 2004 sense desenvolupar i deixa una vegada més els Ajuntaments en mans dels bancs i les grans immobiliàries.

Carbonell ha recordat que de moment van a modificar-se aquestes taxes però el compromís s’estén a totes les taxes i impostos municipals amb les quals es treballa per a poder modificar-les com més prompte possible. A més, afirma: “Aquestesbonificacions han de vindre acompanyades d’una bona campanya informativa i d’una  aplicació més adequada a la realitat dels impostos locals. Aquestes modificacions van enfocades a la gent més desfavorida i a incentivar l’economia local. Hem d’intentar que empreses i particulars gaudisquen d’aquestes al màxim sense impediments”.